quê hương và niềm nhớ

Category: Bạn và một thời đáng nhớ


Bạn và một thời đáng nhớ

Tôi đọc ở đâu đó câu nầy mà thấy đắc ý ‘đừng coi của cải là bạn, hãy coi bạn là của cải’. Khi mà người ta đã đến cái ngưỡng ‘lục tuần’ thì chuyện của cải nầy cần thiết…

Đọc thêm