quê hương và niềm nhớ

Category: Tết quê nhà


Tết quê nhà

                           Ngọc Ánh Kỳ nầy có 2 dịp họp bạn, một cái cuối năm ở Sài Gòn với nhiều khóa đàn anh đàn em của trường Hoàng Diệu,…

Đọc thêm