quê hương và niềm nhớ

Category: Cũng đành chia ly


Cũng đành chia ly

  Bây giờ em đi    ừ thôi kỷ niệm          giữ mãi trong tim    một góc im lìm    Bây giờ em đi          bàn chân tiều tụy        còn…

Đọc thêm