quê hương và niềm nhớ

Category: Tạ ơn mẹ


Tạ ơn mẹ

Thưa mẹ, Có những tình thương không sao diễn đạt được cạn ý. Có những ơn sâu, nghĩa nặng không sao nói hết được bằng lời khi mà tình thương và ơn sâu, nghĩa nặng ấy là của mẹ chỉ…

Đọc thêm