quê hương và niềm nhớ

Category: Đá buồn


Đá buồn

     Khi tôi về bên đàn trâu gậm cỏ             gã tiều phu thổi sáo dưới hàng sao                 dang hai tay cho mưa nguồn thác đổ…

Đọc thêm