quê hương và niềm nhớ

Category: Nhà văn hóa Đông Hồ


Nhà văn hóa Đông Hồ

Vài nét về tác giả Anh Võ Văn Nhơn là người bạn học cũ  của tôi. Chúng tôi cùng theo học ban Triết ở Trường Đại học Văn khoa, Saigòn vào khoảng năm 1974. Hơn bốn mươi năm trôi qua, tình…

Đọc thêm