quê hương và niềm nhớ

Category: Tình thu


Tình thu

       Sao không là Chức Nữ                  cũng chẳng phải chàng Ngưu      mình vẫn đợi mùa thucho mắt xa mịt mù    cho sầu lên hoang vu    …

Đọc thêm