quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Anh có biết


Anh có biết

                      Thủy Trang  Giảng đường- Đại học Văn Khoa. Anh có biết em vô vàn thương nhớ, nhớ giảng đường và nhớ áo Văn Khoa. Nhớ chiều mưa hay một…

Đọc thêm