quê hương và niềm nhớ

Category: Nửa vầng trăng


Nửa vầng trăng

                 Nhớ một lần đi, biết về đâu               nước mắt tôi rơi vạn nỗi sầu                 bàn tay mẹ tiễn…

Đọc thêm