quê hương và niềm nhớ

Category: Từ biệt anh!


Từ biệt anh!

                 Em đi rồi,                            mặt trời vẫn mọc phải không anh?            nước biển vẫn màu…

Đọc thêm