quê hương và niềm nhớ

Category: Yêu thương


Yêu thương

Có nhiều lần tôi đã chần chờ để nói những lời yêu thương của tôi dành cho ba tôi. Bây giờ … chỉ còn là tiếc nhớ mà thôi!

Đọc thêm