quê hương và niềm nhớ

Category: Học tiếng Việt


Học tiếng Việt

Là người Việt, tại sao lại không biết tiếng Việt? Đó là niềm trăn trở của tôi khi nghĩ về các con của mình và cố gắng dắt con tới trường Việt Ngữ, để chúng có thể học tiếng Việt….

Đọc thêm