quê hương và niềm nhớ

Category: Tựa vào lòng mẹ


Tựa vào lòng mẹ

 Tựa và lòng mẹ, con lắng nghe… tiếng tim yêu khe khẻ, Mẹ, một đời chở che.     Thủy Trang  

Đọc thêm