quê hương và niềm nhớ

Category: Ngoại tôi


Ngoại tôi

Tôi nhớ ngoại tôi tuổi xế chiều, Vẫn còn cực khổ sống đìu hiu. Khi ấy tôi còn thơ dại quá, đâu biết làm gì giúp ngoại yêu. Bây giờ khôn lớn tôi có thể, ngoại đã ra đi chẳng…

Đọc thêm