quê hương và niềm nhớ

Category: Độc cô


Độc cô

                                            Ta độc cô một đời thủ bại            thân tàn chí mỏi nhớ lao lung…

Đọc thêm