quê hương và niềm nhớ

Category: Đệ Tứ -Trung Học Hà Tiên


Đệ Tứ-Trung Học Hà Tiên

Những ngày xưa thân ái, Xin gởi lại cho nhau. Những thơ ngây thuở nào, Xin giữ mãi cho nhau. Thủy Trang

Đọc thêm